Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

2023-05-18 19:36
54

Treść dokumentu

Klienci mogą załatwić swoje sprawy dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy
ul. Powstańców Śl. 5-7, I piętro pok. 115-116.

Wymiar podatku pok. 115-116, tel. +48 32 373 33 13, +48 32 373 34 98

Księgowość podatkowa pok. 119, tel. +48 32 373 34 02, +48 32 373 34 18, +48 32 373 34 07.

Organy ustalające wysokość podatku od nieruchomości.

Wysokość stawek podatku określa rada gminy w drodze uchwały. Górne granice stawek kwotowych podatku ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości ?

Osoby fizyczne, które są:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości ?

- dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa

- dla gruntów - powierzchnia tych gruntów

- dla budowli lub ich części (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) - wartość budowli

Wybrane definicje z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe,

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, a kiedy wygasa?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Należy powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru:

Patrz zakładka „Dokumenty i uchwały", folder „2020".

W przypadku, gdy podatników podatku od nieruchomości, rolnego do danej nieruchomości jest więcej niż jeden, osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu wraz z informacją w sprawie podatku od nieruchomości czy informacją o gruntach (w sprawie podatku rolnego):

DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

Patrz zakładka „Dokumenty i uchwały", folder „2020".

W przypadku, gdy nieruchomość podlega ustawowemu zwolnieniu, osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu wraz z informacją w sprawie podatku od nieruchomości druk:

DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

Patrz zakładka „Dokumenty i uchwały", folder „2020".

Uwaga!
Prosimy o drukowanie formularzy dwustronnie.

 Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Prezydent w drodze decyzji.

Terminy płatności:

Obowiązują cztery ustawowe terminy płatności (raty) i przypadają one:

15 marca,
15 maja,
15 września,
15 listopada roku podatkowego

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca.

 Gdzie mogę zapłacić podatek ?

Podatek od nieruchomości można uiścić:

  • w kasach urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, (możliwość zapłaty kartą płatniczą)
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu wskazany
    w decyzji ustalającej wysokość podatku (na każdej decyzji podany jest wirtualny, indywidualny numer konta),
  • w placówkach banku ING Bank Śląski S.A. (bez dodatkowych opłat)

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

  • zaznaczyć, że chodzi o podatek od nieruchomości, 
  • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
  • starannie (czytelnie) wpisać dane podatnika.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

2. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym

Załączniki

Dokumenty i Uchwały
16.24 MB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
149.59 KB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
127.47 KB