Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

2024-04-10 12:23
888

Treść dokumentu

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Data publikacji: 2023-05-22

Data aktualizacji: 2024-03-25

Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo:

 • opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują,
 • nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów, część dokumentów (w szczególności dokumenty zewnętrzne, np. oświadczenia majątkowe, oferty) jest dostępna wyłącznie w formie zeskanowanej,
 • pliki wideo z nagranych już transmisji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji.

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pracujemy nad tym, by pliki wideo nagrane po dniu 23 września 2020 r. miały już dodane napisy, a w uzasadnionym przypadku audiodeskrypcję,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Zabrzu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są pisane ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji.

Data sporządzenia: 2023-05-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) zawierają tekst alternatywny lub opis treści.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Koordynator do spraw dostępności Pani Renata Skrok, rskrok@um.zabrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 32 373 34 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

ul. Zbigniewa Religi 1

 • do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od strony ul. prof. Z. Religi 1 oraz wejście od strony parkingu,
 • dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwia wejście od parkingu, przy którym znajduje się platforma pionowa,
 • w budynku znajdują się dwie windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, windy wyposażone zostały w komunikaty głosowe oraz w przyciski z alfabetem Braille’a,
 • w obiekcie na każdym z pięter mieszczą się toalety dla osób z niepełnosprawnością,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym),
 • korytarze odpowiedniej szerokości oraz drzwi do pomieszczeń biurowych pozwalają na swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością; istnieje możliwość zejścia pracownika wydziału merytorycznego na parter i obsługi interesanta,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

ul. Wolności 286

 • do budynku prowadzi bezprogowe wejście bezpośrednio z chodnika, po lewej stronie przy wejściu znajduje się przycisk dedykowany dający możliwość osobie z niepełnosprawnością uzyskania pomocy urzędnika,
 • w holu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich oraz winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością, którą wyposażono w przyciski z alfabetem Braille’a,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik ochrony dostępny na parterze na sali obsługi klienta),
 • korytarze odpowiedniej szerokości oraz drzwi do pomieszczeń biurowych pozwalają na swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością; istnieje możliwość zejścia pracownika wydziału merytorycznego na parter i obsługi interesanta,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnej,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • toalety z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku
 • za budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

ul. Powstańców Śląskich 3 – Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

 • budynek posiada wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wejścia głównego prowadzi m.in. podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • wyposażony po obu stronach w poręcze zabezpieczające,
 • wejście główne posiada oznakowania schodów,
 • drzwi do budynku oraz do Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości są szerokie i przesuwne, otwierają się automatycznie,
 • szerokość drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku i jego pomieszczeń dostępnych dla klienta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się z zachowaniem zasady pierwszeństwa (poza kolejnością).

ul. Powstańców Śląskich 5-7

 • do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno z nich jest w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pochylnia prowadząca do budynku jest wyróżniona kolorystycznie (początek i koniec biegu), wyposażona jest po obu stronach w barierki zabezpieczające,
 • wejście główne posiada oznakowania schodów,
 • drzwi do budynku otwierają się automatycznie,
 • szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy - elektroniczne tablice informacyjne, pracownicy punktu informacyjnego, w którym można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia; istnieje możliwość zejścia pracownika wydziału merytorycznego na parter i obsługi interesanta,
 • w budynku znajdują się dwie windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, windy wyposażone są w przyciski z alfabetem Braille’a,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • od strony frontowej budynku znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

ul. Wolności 211 - Urząd Stanu Cywilnego w Zabrzu

 • dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwia wejście od strony parkingu, przy którym znajduje się platforma pionowa,
 • na elewacji budynku znajdują się oznakowania kierujące do wejścia budynku, przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • przy podnośniku pionowym na elewacji budynku znajduje się dzwonek przywoławczy,
 • w budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością,
 • w toalecie ogólnodostępnej – dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami zamontowano system alarmowo-przywoławczy,
 • na parterze znajduje się tablica z planem tyflograficznym budynku oraz oznaczeniami w alfabecie brailla,
 • w budynku znajdują się szyldy przydrzwiowe z drukiem wypukłym w alfabecie brailla oraz drukiem wysokokonrastowym,
 • drzwi do pomieszczeń oznaczono etykietami z drukiem wypukłym w alfabecie brailla,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Urząd Miejski w Zabrzu posiadając wysokie standardy obsługi klienta, w tym klienta z niepełnosprawnością, zatrudnia pracowników posługujących się PJM. Osoby uprawnione (osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu) w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania mogą skorzystać z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (Mirosław Koperwas, sms/tel. +48 607 500 237, e-mail sekretariat_zps@um.zabrze.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.