Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Podatek od środków transportowych - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Podatek od środków transportowych

2023-05-18 19:36
206

Treść dokumentu

Klienci mogą załatwić swoje sprawy dotyczące podatku od środków transportowych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7.

Wymiar podatku - pok. 114, tel. +48 32 373 34 81

Księgowość podatkowa - pok. 119, tel. +48 32 373 34 02, +48 32 373 34 18, +48 32 373 34 07

Od 2019 roku obowiązuje nowy formularz deklaracji DT-1(6) wraz z załącznikiem DT-1/A(6)

Patrz zakładka "dokumenty i uchwały" folder "2019"

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
 • autobusy.

Kto jest podatnikiem?

Podatnikami podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Kiedy muszę zapłacić podatek?

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.

 Terminy płatności

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego - I rata,
 • do dnia 15 września - II rata, każdego roku.

Ponadto dla pojazdów nowo nabytych:

•   po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego:
    - w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata
    - do dnia 15 września danego roku - II rata
•   od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek składania deklaracji DT-1 wraz załącznikiem DT-1/A 

Deklarację na podatek od środków transportowych należy składać w urzędzie miasta (gminy) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Podatnika.

Właściwość organu podatkowego dla przedsiębiorstw wielozakładowych - w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne jest organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środków transportowych, ww. deklarację należy złożyć do urzędu właściwego dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Do składania deklaracji obowiązani są wszyscy współwłaściciele środka transportowego. Ponadto podmiot będący jednocześnie właścicielem i współwłaścicielem środków transportowych jest zobowiązany do złożenia tylu deklaracji względem ilu jest właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdów.
Brak zawiadomienia o obowiązku uiszczenia podatku?

Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na konto lub w kasie urzędu miejskiego. Fakt, że organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku wynika z samej konstrukcji podatku od środków transportowych. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia stawki, oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę podatku?

Podatek nie uiszczony w terminie płatności jest zaległością i podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.
Zwolnienia ustawowe z podatku:

1.  Pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2.  Środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

3.  Pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Gdzie mogę zapłacić podatek?

Podatek od środków transportowych można uiścić

 • w kasach Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, (możliwość zapłaty kartą płatniczą)
 • przelewem na indywidualny numer konta  
 • w placówkach banku ING Bank Śląski S.A. (bez dodatkowych opłat)

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć, że chodzi o podatek od środków transportowych
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
 • starannie (czytelnie) wpisać dane podatnika.

Jednocześnie informuje się, że podatek od środków transportowych można wpłacać
na indywidualny numer rachunku bankowego.

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

2.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Załączniki

Dokumenty i Uchwały
3.47 MB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
149.59 KB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
127.47 KB