Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Podatek leśny - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Podatek leśny

2024-01-11 10:54
341

Treść dokumentu

Klienci mogą załatwić swoje sprawy dotyczące podatku leśnego w Wydziale Podatków 
 i Opłat Lokalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, I piętro pok. 116.

Wymiar podatku leśnego pok. 117, tel. +48 32 373 34 98

Księgowość podatkowa pok. 119, tel. +48 32 373 34 02, +48 32 373 34 18, +48 32 373 34 07

Kto jest podatnikiem podatku leśnego?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 
 w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

 • są właścicielami lasów,
 • są posiadaczami samoistnymi lasów,
 • są użytkownikami wieczystymi lasów,
 • są posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co stanowi podstawę opodatkowania ?

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona 
 w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawki podatku leśnego na 2024 rok wynoszą:

 • 72,0346 zł- za 1 ha lasu

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy ?

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru 

- Patrz zakładka "Dokumenty i uchwały"

 Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru

- Patrz zakładka "Dokumenty i uchwały"

 Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Terminy płatności:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo 
 w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca.

Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane  bez wezwania wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Gdzie mogę zapłacić podatek ?

Podatek leśny można wpłacać:

 • w kasach urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, (możliwość zapłaty kartą płatniczą)
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu wskazany w decyzji ustalającej wysokość podatku (na każdej decyzji podany jest indywidualny numer konta),
 • w placówkach banku ING Bank Śląski S.A. (bez dodatkowych opłat)

Uwaga!
 
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć, że chodzi o podatek leśny, 
 • starannie wpisać dane podatnika.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Załączniki

informacja o przetwarzaniu danych osobowych
149.59 KB
Dokumenty i Uchwały
7.41 MB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
127.47 KB