Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Opłata skarbowa - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Opłata skarbowa

2023-05-18 19:36
859

Treść dokumentu

Sprawy dotyczące zwrotu opłaty skarbowej można załatwić w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, I piętro, pokój nr 118, tel. +48 32 373 33 67. 

Opłacie skarbowej podlega:

1)    w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.


Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1)      od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2)      od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3)      od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4)      od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 u.o.s.;

5)      od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 u.o.s.;- z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 u.o.s.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydano zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).  

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży- na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
- na rachunek bankowy tutejszego Urzędu w ING Bank Śląski S.A.:
29 1050 0099 6483 2206 0000 0000,
- w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Wyłączenia lub zwolnienia określone zostały w art. 2, 3, 3a, 7 oraz w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej powinien zawierać:
-  dane osobowe/ identyfikacyjne, adres, telefon,
-  kwotę zwrotu,
-  datę zapłaty opłaty skarbowej,
-  określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), których nie wydano,
-  nazwę organu lub innego podmiotu, do którego złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
-  informację dot. formy zwrotu opłaty skarbowej np. na rachunek bankowy wnioskodawcy, odbiór w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
-  podpis osoby upoważnionej do ubiegania się o zwrot opłaty skarbowej (wraz z pieczęcią imienną w przypadku osób prawnych).

Wniosek należy uzasadnić i załączyć do niego oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku - wskazanie miejsca jego złożenia. Sprawę załatwia się osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być podpisany przez osobę, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej, tj. przez osobę fizyczną we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgodnie z KRS; lub pełnomocnika.

Jeżeli w sprawie ustanowiony jest pełnomocnik, do wniosku o zwrot opłaty skarbowej należy załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (druk PPS-1) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej np. jeżeli udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.

Załatwienie sprawy może się wydłużyć, gdy organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) do potwierdzenia nie dokonania czynności urzędowej, nie wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Przekazanie zwrotu / nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej- skrót „u.o.s.",
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.

Załączniki

Dokumenty i Uchwały
29.85 KB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
127.47 KB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
149.59 KB