Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Pomoc publiczna - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Pomoc publiczna

2023-12-20 10:32
526

Treść dokumentu

Sprawy dotyczące pomocy publicznej można załatwiać w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, III

 piętro, pok. nr 326, tel. +48 32 373 33 67


CZYM JEST POMOC PUBLICZNA?

Definicja tego pojęcia wynika bezpośrednio z zapisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Komisji Europejskiej i Sądów Unii

Europejskiej. Wskazują one, iż pomocą publiczną jest wszelka pomoc, która kumulatywnie spełnia następujące przesłanki:

1. beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorstwo (przedsiębiorca) w rozumieniu unijnego prawa konkurencji;

2. wsparcie przyznawane jest przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych;

3. pomoc stanowi korzyść ekonomiczną, udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;

4. ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów);

5. zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Pomoc publiczna wystąpi tylko w przypadku łącznego wystąpienia wszystkich ww. przesłanek. Komisja Europejska wydała - Zawiadomienie w sprawie pojęcia pomocy

państwa w rozumieniu art.107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dnia 19.07.2016 r. w celu zapewnienia łatwiejszego, przejrzystego i spójniejszego

stosowania tego pojęcia w całej Unii, które przybliża ww. pojęcia i może się okazać pomocny w analizie czy mamy do czynienia z pomocą publiczną.

Informacje na temat pomocy publicznej znajdują się także na stronach:

https://www.uokik.gov.pl/ - w zakładce „pomoc publiczna"

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-publiczna-w-rolnictwie - pomoc publiczna w rolnictwie

Zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej ww. przesłanki określa Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach

dotyczących pomocy publicznej. 


REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA – zwolnienie z podatku od nieruchomości na skutek dokonania inwestycji początkowej

Możliwość udzielenia pomocy regionalnej wynika z art. 107 ust. 3a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Pomoc regionalna udzielana jest celem wyrównania

różnic w rozwoju regionów w ramach całej Unii.

Pomoc regionalna jest udzielana na podstawie:

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,

stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę

rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów 

oraz

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108

Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) z uwzględnieniem Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Obszary, na których dopuszczalne jest udzielanie pomocy regionalnej na terenie Polski określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie

 ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (dalej: mapa pomocy).


Pomoc regionalna w mieście Zabrze

Obowiązujące uchwały na podstawie, których można nabyć prawo do zwolnienia w okresie od 10.03.2022 r.:

  1.  Uchwała Nr XLV/704/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy

       inwestycyjnej na terenie Miasta Zabrze (dalej: uchwała XLV/704/22).

Uchwała skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują zrealizować inwestycję początkową na terenie miasta Zabrze (za wyjątkiem obszarów Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze).

Aby skorzystać ze zwolnienia należy spełnić warunki określone w ww. uchwale oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania

zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych 

oraz pomoc na rzecz portów - [dalej: rozporządzenie]


Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zwolnienie?

Przed rozpoczęciem prac* związanych z inwestycją początkową przedsiębiorca musi złożyć pisemne zgłoszenie na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały

XLV/704/22 oraz

1. w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne musi zakończyć inwestycję

początkową w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku, ale nie później niż 3 lata od rozpoczęcia prac nad inwestycją w zależności od tego co nastąpi wcześniej lub,

w przypadku korzystania ze zwolnienia obliczanego w odniesieniu do szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji

2. początkowej musi zakończyć inwestycję początkową w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku, ale nie później niż 3 lata od rozpoczęcia prac nad inwestycją w

zależności od tego co nastąpi wcześniej i utworzyć nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową w terminie 3 lat od dnia jej zakończenia.

* rozpoczęcie prac:

a) rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawne wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie,

 które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, w zależności od tego,  co wystąpi najpierw; za rozpoczęcie robót budowlanych nie uznaje się zakupu

 gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń  i przeprowadzenie studiów wykonalności,

b) moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem - w przypadku przejęć.

Ponadto zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje jeżeli:

1. mikroprzedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 100 000,00 zł albo utworzy co najmniej 2 nowe miejsca pracy 

w następstwie inwestycji początkowej;

2. mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 500 000,00 zł albo utworzy co najmniej 10 nowych miejsc

 pracy w następstwie inwestycji początkowej;

3. średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł albo utworzy co najmniej 75 nowych miejsc

 pracy w następstwie inwestycji początkowej;

4. duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 20 000 000,00 zł i utworzy co najmniej 200 nowych miejsc 

pracy w następstwie inwestycji początkowej.


Jaka może być maksymalna intensywność pomocy?

Intensywność pomocy jaką można uzyskać na podstawie uchwały jest analogiczna z mapą pomocy i wynosi 30% na obszarach należących do województwa śląskiego.

Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję Europejską, z wyłączeniem nowych

inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców, co stanowi

łącznie 50% oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, co stanowi łącznie 40%.


Co zaliczamy do kosztów kwalifikowanych?

Kwestia kosztów kwalifikowanych została uregulowana w § 6 rozporządzenia. Dla przykładu, do kosztów związanych z inwestycją początkową zalicza się m.in. cenę 

nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania, cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich 

wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki poniesione po dniu dokonania zgłoszenia.


Jak długo można korzystać z pomocy?

Zwolnienie przysługuje po zakończeniu inwestycji początkowej:

1. przez okres 5 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, gdy cała inwestycja zostanie ukończona w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych

 obowiązkiem podatkowym po dniu zakończenia inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu zakończenia

inwestycji początkowej- w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia

2. przez okres 5 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej - w odniesieniu

do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej

lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do

przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po utworzeniu pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej - w

przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

Zwolnienie nie może przekroczyć w okresie zwolnienia, należnego podatku od nieruchomości.


Jakie inwestycje oraz przedsiębiorcy są wyłączone z otrzymania zwolnienia?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie dotyczy:

1. przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością bankową;

2. przedmiotów opodatkowania związanych z budynkami przeznaczonymi na działalność handlową i handlowo-usługową, których powierzchnia przekracza 500 m2;

3. przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie stacji paliw;

4. przypadku rozpoczęcia prac nad realizacją inwestycji początkowej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;

5. beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym

rynkiem;

6. przypadków wskazanych w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia

mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. 


Warunki dopuszczalności zwolnienia?

1. Warunki dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej określa § 12 rozporządzenia.

2. Uchwała Nr XLV/703/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej

 na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze (dalej: uchwała XLV/703/22).

Uchwała skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują zrealizować inwestycję początkową na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na 

terenie Miasta Zabrze. Aby skorzystać ze zwolnienia należy spełnić warunki określone w ww. uchwale oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.01.2015 r. w 

sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na 

kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc

na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów - [dalej: rozporządzenie]


Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zwolnienie?

Przed rozpoczęciem prac* związanych z inwestycją początkową przedsiębiorca musi złożyć pisemne zgłoszenie na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały 

XLV/703/22 oraz

1. w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne musi zakończyć inwestycję

początkową w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku, ale nie później niż 3 lata od rozpoczęcia prac nad inwestycją w zależności od tego co nastąpi wcześniej lub

2. w przypadku korzystania ze zwolnienia obliczanego w odniesieniu do szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie 

inwestycji początkowej musi zakończyć inwestycję początkową w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku, ale nie później niż 3 lata od rozpoczęcia prac nad inwestycją 

w zależności od tego co nastąpi wcześniej i utworzyć nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową w terminie 3 lat od dnia jej zakończenia.

* rozpoczęcie prac:

a) rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawne wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które 

sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, w zależności od tego, co wystąpi najpierw; za rozpoczęcie robót budowlanych nie uznaje się zakupu gruntów oraz prac

przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności,

b) moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem - w przypadku przejęć.

Ponadto zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje jeżeli:

1. mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 100 000,00 euro albo utworzy co 

najmniej 5  nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej;

2. średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł albo utworzy co najmniej 75 nowych miejsc

pracy w następstwie inwestycji początkowej;

3. duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 5 000 000,00 euro albo utworzy co najmniej 200 nowych

miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.


Jaka może być maksymalna intensywność pomocy?

Intensywność pomocy jaką można uzyskać na podstawie uchwały jest analogiczna z mapą pomocy i wynosi 30% na obszarach należących do województwa śląskiego.

Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję Europejską, z wyłączeniem nowych

inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców, co stanowi

łącznie 50% oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, co stanowi łącznie 40%.


Co zaliczamy do kosztów kwalifikowanych?

Kwestia kosztów kwalifikowanych została uregulowana w § 6 rozporządzenia. Dla przykładu, do kosztów związanych z inwestycją początkową zalicza się m.in. cenę 

nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania, cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich

wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki poniesione po dniu dokonania zgłoszenia.


Jak długo można korzystać z pomocy?


Zwolnienie przysługuje po zakończeniu inwestycji początkowej:

1. przez okres 10 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, gdy cała inwestycja zostanie ukończona w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych 

obowiązkiem podatkowym po dniu zakończenia inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu zakończenia 

inwestycji początkowej - w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

2. przez okres 10 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej - w odniesieniu

do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej

lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do 

przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po utworzeniu pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej- w 

przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

Zwolnienie nie może przekroczyć w okresie zwolnienia, należnego podatku od nieruchomości.


Jakie inwestycje oraz przedsiębiorcy są wyłączone z otrzymania zwolnienia?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie dotyczy:

1. przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością bankową;

2. przedmiotów opodatkowania związanych z budynkami przeznaczonymi na działalność handlową i handlowo-usługową, których powierzchnia przekracza 500 m2;

3. przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie stacji paliw;

4. przypadku rozpoczęcia prac nad realizacją inwestycji początkowej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;

5. beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem

6. przypadków wskazanych w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia

 mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027.


Warunki dopuszczalności zwolnienia?

Warunki dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej określa § 12 rozporządzenia.


Uchwały na podstawie, których nabyto prawo do zwolnienia w okresie przed 10.03.2022 r.:

1. Uchwała Nr X/98/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na

 terenie Miasta Zabrze zmieniona Uchwałą nr X/114/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/98/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18

 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Zabrze - [dalej: uchwała X/98/15]

2. Uchwała Nr X/97/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.05.2015r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na

obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze [dalej: Uchwała X/97/15]


POMOC DE MINIMIS

Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia

 konkurencji w wymiarze unijnym. W związku z powyższym, nie stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a w konsekwencji nie podlega

 obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej.

Zasady udzielania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat 

podatkowych. Natomiast dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 100.000 

EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap 

wynoszący 200.000 EUR, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200.000 EUR, pod warunkiem zapewnienia za pomocą odpowiednich 

środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekraczała 

100.000 EUR oraz by pomoc de minimis nie była wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.


Pomocy de minimis nie można udzielać:

  •  w formach nieprzejrzystych (w stosunku do których konieczne byłoby przeprowadzenie oceny ryzyka dla obliczenia wartości pomocy);
  •  w odniesieniu do produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub rybołówstwa i akwakultury;
  •  w działalności związanej z wywozem;
  •  w przypadku pierwszeństwa korzystania z produktów krajowych w stosunku do produktów przywożonych;
  •  pomocy na tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich;
  •  na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów,
  •  w dziedzinie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w odniesieniu do czynności wykonywanych w gospodarstwach jako niezbędny element     przygotowywania produktu do pierwszej sprzedaży, takich jak zbiór, koszenie czy młócka zbóż, pakowanie jaj, ani też pierwszej sprzedaży na rzecz podmiotów     zajmujących  się odsprzedażą lub przetwórstwem;
  • pomocy, której kwotę ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu;
  • na wsparcie, które wiąże się z obowiązkiem dzielenia się środkami pomocy z producentami podstawowymi.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o 

wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma 

być przeznaczona pomoc de minimis.

Zakres informacji, o których mowa w pkt. 2 i wzór formularza określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Formularze są udostępnione na stronie internetowej UOKIK w zakładce

 „pomoc publiczna =>Wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis".

W przypadku udzielenia pomocy de minimis przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie potwierdzające charakter i wartość udzielonego wsparcia.


POMOC PUBLICZNA W SEKTORZE ROLNICTWA

Pomoc w sektorze rolnictwa najczęściej udzielana jest w ramach:

1. Pomocy de minimis - na podstawie:

Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis - w zakresie przetwarzania i obrotu produktami rolnymi (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tym rozporządzeniu)

Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy,

których zakres został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie.

2. Pomoc inna niż de minimis

Można ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej 

określonej w Dyrektywie 2003/96/WE.

Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi 

udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, których zakres został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załączniki

Dokumenty i Uchwały
1.71 MB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
127.47 KB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
149.59 KB