Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

2023-05-18 19:36
495

Treść dokumentu

Klienci mogą załatwić swoje sprawy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, I piętro, pok. nr 115, ul. Powstańców Śląskich 5-7, tel. +48 32 373 33 13

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek
- faktury

Opłata skarbowa:   -  zwolnione z opłaty

Komu przysługuje zwrot części podatku akcyzowego:

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa odpowiedni wniosek:

 • w terminach od 1 lutego do ostatniego dnia lutego
  i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. 
  Do wniosku dołącza się faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
  w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 1. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
2. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 
3. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku podaje numer z tego rejestru.

Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r.

Limit zwrotu przysługującego producentowi rolnemu określa się na cały rok na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego x 86 x powierzchnia użytków rolnych

Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego wg wzoru:

ilość litrów zakupionego oleju napędowego x stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego

Obliczoną kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającego producentowi rolnemu.

 1. Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu.
 2. Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

 Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

 • 1-30 kwietnia danego roku w przypadku złożenia wniosku
  w pierwszym terminie
 • 1-31 października danego roku w przypadku złożenia wniosku
  w drugim terminie

Producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku, jest obowiązany
do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Wzór wniosku

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej  został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  28 czerwca 2013 roku.

Patrz zakładka "Dokumenty i uchwały"

Sposób załatwienia 

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r.  w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
  do produkcji rolnej.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.

Załączniki

Dokumenty i Uchwały
242.68 KB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
149.59 KB