Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

2023-05-18 19:36
273

Treść dokumentu

Klienci mogą załatwić swoje sprawy dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, I piętro pok. 117.

Wymiar podatku pok. 117, tel. +48 32 373 33 61

Księgowość podatkowa pok. 119, tel. +48 32 373 34 18

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

-właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych

-posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych

-użytkownikami wieczystymi gruntów

-posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, jest bez tytułu prawnego

Przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomości?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

grunty
budynki lub ich części
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podstawę opodatkowania stanowi:

dla gruntów - powierzchnia tych gruntów

dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,

dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne , a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli natomiast budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz nie pomniejszoną o spłatę wartości początkowej. W przypadku kiedy od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika.

Kiedy powstaje, a kiedy wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Obowiązki osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz termin płatności.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać:

1. W terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

2. W razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, odpowiednio skorygowane deklaracje - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Wymagane dokumenty w zakładce "Dokumenty i Uchwały".

 Numer konta bankowego, na który należy wpłacać podatek od nieruchomości:

ING Bank Śląski S.A. 57 1050 1230 1000 0023 5387 1094

Jednocześnie informuje się, że podatek od nieruchomości można wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego, o którym Podatnicy zostali poinformowani.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Informacje dotyczące zwolnień w podatku od nieruchomości znajdują się w części "Pomoc publiczna".

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Załączniki

Dokumenty i Uchwały
15.71 MB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
149.59 KB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
127.47 KB