Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Podatek rolny - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Podatek rolny

2024-01-11 10:50
294

Treść dokumentu

Klienci mogą załatwić swoje sprawy dotyczące podatku rolnego w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7,

I piętro

Wymiar podatku rolnego pok. 114, tel. +48 32 373 33 85

Księgowość podatkowa pok. 119, tel. +48 32 373 34 02, +48 32 373 34 18, +48 32 373 34 07

 Kto jest podatnikiem podatku rolnego?

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

 • są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 - wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) lub z innego tytułu prawnego albo

- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

 Przedmiot opodatkowania:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Co uważa się za gospodarstwo rolne ?

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej

Jak liczymy podatek rolny?

Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Zabrze jest w II okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:

 • dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
 • dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

  Rodzaje użytków rolnych:

Grunty orne

Łąki i pastwiska

  Klasy użytków  rolnych

Przeliczniki

I

1,80

1,60

II

1,65

1,35

IIIa

1,50

-

III

-

1,15

IIIb

1,25

-

IVa

1,00

-

IV

-

0,70

IVb

0,75

-

V

0,30

0,20

VI

0,15

0,15

 

- Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych w ust. 5 dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.

- Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

1)    1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;

2)    1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

- Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Stawki podatku rolnego na 2024 rok:

 • 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q),
 • 448,15 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q).

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru

Patrz zakładka "Dokumenty i uchwały"

 Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:

składać, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - 
 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy,

 • sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru   
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

 Patrz zakładka "Dokumenty i Uchwały",

 Terminy płatności:

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:
 15 marca,
 15 maja,
 15 września
 15 listopada roku podatkowego

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca.

Gdzie mogę zapłacić podatek ?

Podatek rolny można wpłacać:

 • w kasach urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, (możliwość zapłaty kartą płatniczą)
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu wskazany w decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego (na każdej decyzji podany jest wirtualny, indywidualny numer konta),
 • w placówkach banku ING Bank Śląski S.A. (bez dodatkowych opłat)

Uwaga!
 
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć, że chodzi o podatek rolny,
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata,
 • starannie (czytelnie) wpisać dane podatnika.

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Załączniki

Dokumenty i Uchwały
1.97 MB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
149.59 KB