Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Ekologii - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Ekologii

Godziny pracy Wydziału/komórki: poniedziałki: 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku: od 7.30 do 15.30

2023-05-18 19:36
662

Treść dokumentu

Nazwa Wydziału (komórki równorzędnej): 

Wydział Ekologii

Dane kontaktowe:

ul. Wolności 286

Nr pokoju: 209-211

41-800 Zabrze

tel.: +48 32 373 33 33

e-mail: sekretariat_we@um.zabrze.pl

Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną):

Agnieszka Duda

tel.: +48 32 373 33 34

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Ekologii należy w szczególności:

A. Zadania realizowane poza strukturą zespołu:

1) wydawanie pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji wynikających z przepisów o ochronie środowiska, w szczególności: prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, ustawy o odpadach, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

2) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wydziału,

3) prowadzenie wykazów i rejestrów wymaganych przepisami ochrony środowiska,

4) przygotowywanie i wprowadzanie wpisów dot. ochrony środowiska do wykazów nie prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zabrze,

5) wydawanie opinii w zakresie wymaganym przepisami ochrony środowiska,

6) nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Zabrzu w zakresie obowiązujących przepisów prawa dot. ochrony środowiska,

7) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

8) opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych na podstawie prawa geologicznego i górniczego,

9) realizowanie obowiązków organu administracji geologicznej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,

10) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

11) przyjmowanie informacji wymaganych przepisami ochrony środowiska,

12) nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Ekorozwoju:

1) tworzenie i koordynacja programów i planów z zakresu ochrony środowiska, w tym opracowywanie i aktualizacja zasad, kryteriów i procedur finansowania zadań własnych gminy i powiatu, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

2) koordynacja Programu ochrony powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej,

3) realizacja zadań nieinwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz zakresu działania Wydziału,

4) podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta poprzez działania edukacyjne,

5) utrzymanie efektu rzeczowego projektu pn. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”,

6) ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian w ramach państwowego monitoringu środowiska (mapa akustyczna, program ochrony środowiska przed hałasem).