Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Zaświadczenia - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Zaświadczenia

2023-05-18 19:36
834

Treść dokumentu

Informacja dot. zaświadczeń
Ogólny opis

1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1. Przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.
2. Osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez dany organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
4. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
5. Przed wydaniem ww. zaświadczeń ustala się, czy w stosunku do Wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu.
6. Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe zakończenie ww. postępowania przed upływem terminu określonego prawem na wydanie zaświadczenia. Wydając zaświadczenie, organ podaje informacje o prowadzonym postępowaniu.
7. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania Wnioskodawcy.
8. Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:
1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
c) postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
2) dotyczące:
a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.
Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu ustalonych terminów płatności, nie posiada zaległości podatkowych.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek (do pobrania w zakładce dokumenty i uchwały - wybrać właściwy WP-01 lub WP-02)
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
Sposób dostarczania dokumentów
1. Wymagane dokumenty można dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
• przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
• złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Godziny pracy:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek - piątek od 7:30 do 15:30
ul. Powstańców Śląskich 5-7, Zabrze
- Sala Obsługi Interesanta 
poniedziałek - piątek od 7:30 do 17:00
ul. Wolności 286, Zabrze

- Centrum Handlowe M1 
poniedziałek - sobota od 11:00 do 19:00
ul. Szkubacza 1, Zabrze
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Opłaty
1. Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej:
- w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu/figurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości/ podatku rolnego/ podatku leśnego/ podatku od środków transportowych
- w wysokości 21 zł za wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatku bądź stwierdzające stan zaległości/ o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy/ o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
3. Sytuacje, w których opłata skarbowa nie jest pobierana, zostały opisane w art. 2, 3 i 3a ustawy o opłacie skarbowej.
4. Opłatę skarbową należną Gminie Zabrze można uiszczać:

• na rachunek bankowy Miasta Zabrze:
ING Bank Śląski S.A. 29 1050 0099 6483 2206 0000 0000
• w kasach Urzędu Miejskiego w Zabrzu,

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Zaświadczenie albo Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez Wnioskodawcę wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
1. Poprzez pocztę tradycyjną.
2. Osobiście w siedzibie urzędu.
O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w treści wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Powstańców Śląskich 5-7, Zabrze

pokój 116 –  zaświadczenia o niefigurowaniu/figurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości/ podatku rolnego/ podatku leśnego/ podatku od środków transportowych

Pokój 119 – zaświadczenia o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach  

Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielne jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.
Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie pod nr +48 32 373 33 13 lub +48 32 373 34 98

+48 32 373 34 02 lub +48 32 373 34 07 w sprawie zaświadczeń o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach.

Załączniki

informacja o przetwarzaniu danych osobowych
149.59 KB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
127.47 KB
Dokumenty i Uchwały
39.29 KB