Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Infrastruktury Komunalnej - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Godziny pracy Wydziału/komórki: poniedziałki: 7.30 do 17.00 , od wtorku do piątku: od 7.30 do 15.30

2023-05-18 19:36
575

Treść dokumentu

Nazwa Wydziału (komórki równorzędnej): 

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Dane kontaktowe:

ul. Wolności 286

Nr pokoju: 407

41-800 Zabrze

tel.: +48 32 373 33 48

fax: +48 32 373 35 54

e-mail: sekretariat_ik@um.zabrze.pl

Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną):

Grzegorz Boral

tel.: +48 32 373 33 57

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Komunalnej należą w szczególności:

Zadania realizowane przez Referat ds. Bieżącego Utrzymania Infrastruktury Komunalnej:

1) wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy,

a) prowadzenie schroniska dla zwierząt,

b) utrzymanie grobownictwa wojennego,

c) utrzymanie cmentarza komunalnego i kaplicy,

d) utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich i kabin WC,

e) utrzymanie i eksploatacja fontann,

f) utrzymanie i eksploatację kanalizacji deszczowej poza drogami,

g) utrzymanie i eksploatację cieków oraz rowów melioracyjnych nie stanowiących odwodnienia dróg na terenach będących własnością Miasta.

h) oświetlenie uliczne w tym: utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego,własność miasta Zabrze, utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego nie stanowiącego, własność miasta Zabrze, wydawanie warunków technicznych podłączenia do istniejącego, oświetlenia ulicznego, weryfikacja dokumentacji projektowej z zakresu oświetlenia ulicznego, prowadzanie remontów, usuwanie szkód komunikacyjnych, prowadzanie inwestycji dotyczących oświetlenia z wyłączeniem inwestycji drogowych, uczestniczenie w wyborze operatora dystrybucyjnego, oraz nadzór nad realizacją umowy.

2) wykonywanie prac związanych z przetargiem organizowanym przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię na zakup energii elektrycznej dla Miasta Zabrze, spółek miejskich i jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad realizacją umowy i bieżącym wprowadzaniem do niej zmian.

3) organizacja iluminacji świątecznych na terenie miasta.

4) utrzymywanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego Miasta:

a) usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,

b) interwencyjne utrzymanie porządku i czystości na terenach miejskich nie objętych stałym utrzymaniem.

5) prowadzanie zadań z zakresu zieleni:

a) rozstawienie, obsada i utrzymanie konstrukcji, donic i wież kwiatowych,

b) usuwanie drzew i cięcia pielęgnacyjne,

c) nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji,

d) przygotowywanie treści uzgodnień wynikających z planowanych inwestycji na terenach zieleni miejskiej,

e) prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych w tym: zlecenie wykonania i nadzór nad uproszczonym planem urządzenia lasu oraz przygotowanie decyzji jego zatwierdzającej, nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki leśnej, nadzór nad prowadzaniem składnicy drewna w tym wydawanie zgód na nieodpłatne przekazanie drewna dla podopiecznych MOPR, przygotowywanie treści uzgodnień wynikających z planowanych inwestycji na terenach lasów komunalnych.

6) pełnienie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki zielenią na terenach miejskich, zieleńcach miejskich, parkach miejskich: położonych na gruntach Gminy Miejskiej Zabrze i Skarbu Państwa zarządzanych przez Prezydenta Miasta.

7) prowadzenie spraw związanych z przejęciem na własność Miasta, usuniętych z drogi porzuconych pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane zgodnie z art. 50a PRD w tym m.in, realizacją umowy holowania pojazdów, współudział w przygotowaniu wniosku do sądu w sprawie orzeczenia przepadku pojazdu wraz z ustaleniem właściciela i kosztów, wycena pojazdu przez rzeczoznawcę, wyłonienie uprawnionej stacji demontażu pojazdu oraz jego demontaż, współudział w procesie egzekucji należności.

8) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem przez Sąd przepadku na rzecz powiatu, usuniętych z drogi pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej zgodnie z art. 130a PRD, w tym m.in, przygotowywanie postępowania na wybór wykonawcy i nadzór nad realizacją umowy holowania pojazdów, ustalenie właściciela pojazdu, współudział w przygotowaniu wniosku do sądu w sprawie wszczęcia postępowania sądowego przeciw dłużnikowi, wycena pojazdu przez biegło skarbowego i wycena pojazdu, przeprowadzanie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji ustalającej koszty, uprawnionej stacji demontażu pojazdu i demontaż pojazdu, współudział w procesie egzekucji należności.

9) prowadzenie spraw związanych z reklamami:

a) opiniowanie wniosków pod względem komunikacyjnym,

b) wydawanie decyzji na umieszczenie nośników reklamowych w pasach drogowych,

c) przygotowywanie umów na dzierżawę gruntów pod reklamę (po zapasem drogowym) będących własnością Miasta i Skarbu Państwa,

10) prowadzenie innych spraw:

a) wydawanie decyzji na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy,

b) przygotowywanie obwieszczeń Prezydenta Miasta i prowadzanie spraw związanych ze szczepieniami przeciwko wściekliźnie oraz w zakresie przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji,

c) zapewnianie wystroju ulicznego i wystroju Miejsc Pamięci Narodowej z okazji Świąt Państwowych, Narodowych, Miejskich i innych uroczystości,

d) rower miejski,

e) wykonywanie przeglądów budowlanych obiektów,

f) wydawanie decyzji na czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi,

g) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu akcji zima,

h) współudział w organizacji wyborów.

Zadania realizowane przez Zespół ds. remontów, realizacji projektów i nadzoru nad jednostkami:

1) Prowadzenie spraw związanych z remontami obiektów małej architektury, placów zabaw, boisk, siłowni, skate parków i innej infrastruktury:

a) sporządzanie planów remontów i realizacja budżetu w zakresie zadań remontowych,

b) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla zadań remontowych,

c) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówieniu w celu wyłonienia wykonawcy robót i uczestnictwo w procesie wyłania Wykonawcy,

d) przygotowywanie umów na realizację zadań remontowych i nadzór inwestorski oraz egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umownych,

e) przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych i rozlicznie umów i) nadzór w okresie gwarancji,

2) współudział w realizacji projektów dotyczących infrastruktury komunalnej i poprawy jakości terenów zielonych, w tym min w zakresie: opracowania dokumentacji projektowej, opracowania wniosków o dofinansowanie, organizacji postępowań na wybór wykonawcy i realizacji robót.

3) współudział w opiniowaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic,

4) nadzorowanie następujących jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania:

a) Miejski Ogród Botaniczny,

b) Zabrzański Kompleks Rekreacji,

c) Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej,

5) nadzorowanie i dokonywanie oceny działalności oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a w szczególności realizacja zadania w zakresie informowania mieszkańców Miasta o jakości wody przeznaczonej do picia.